Bài viết

LƯỢT TRUY CẬP

  • Đang truy cập: 4
  • Lượt truy cập hôm nay: 65
  • Lượt truy cập hôm qua: 97
  • Tất cả lượt truy cập: 1975

Hán Văn

Tự bạch

http://caitaohoancau.com/tu-bach-2/

Quyển thượng:

A; http://caitaohoancau.com/a-3/

B: http://caitaohoancau.com/b-2/

Chttp://caitaohoancau.com/c/

CH:: http://caitaohoancau.com/ch/

D:: http://caitaohoancau.com/d-4/

D2:  http://caitaohoancau.com/d2/

G::  http://caitaohoancau.com/e-g/

H:  http://caitaohoancau.com/h-2/

IY:http://caitaohoancau.com/i-y-2/

K:: http://caitaohoancau.com/k-2/

KH : http://caitaohoancau.com/kh-2/

L::  http://caitaohoancau.com/l-2/

M:  http://caitaohoancau.com/m-2/

N: http://caitaohoancau.com/n-2/

NG: http://caitaohoancau.com/ng-2/

NH: http://caitaohoancau.com/nh-3/

O: http://caitaohoancau.com/o/

PH: http://caitaohoancau.com/ph-2/

QU: http://caitaohoancau.com/qu-2/

RS: http://caitaohoancau.com/rs-2/

SX: http://caitaohoancau.com/rx-2/

T: http://caitaohoancau.com/t-2/

TH: http://caitaohoancau.com/th-2/

TR: http://caitaohoancau.com/tr-2/

U: http://caitaohoancau.com/u-2/

V: http://caitaohoancau.com/v-2/

Quyển h:

1-3 Néthttp://caitaohoancau.com/1-3-net-2/

Nét:  http://caitaohoancau.com/4-net-2/

Néthttp://caitaohoancau.com/5-net-3/

Néthttp://caitaohoancau.com/6-net-2/

Nét:  http://caitaohoancau.com/7-net-2/

Nét:  http://caitaohoancau.com/8-net-2/

Nét:  http://caitaohoancau.com/9-net-2/

10 Nét:  http://caitaohoancau.com/10-net-2/

11 Nét:  http://caitaohoancau.com/11-net-2/

12 Nét:  http://caitaohoancau.com/12-net-2/

13 Nét:  http://caitaohoancau.com/13-net-2/

14 Nét:  http://caitaohoancau.com/14-net-3/

15 Nét:  http://caitaohoancau.com/15-net/

16 Nét:  http://caitaohoancau.com/16-net-2/

17 Nét:  http://caitaohoancau.com/17-net-2/

18,19 Nét:  http://caitaohoancau.com/18-19-net/

20-22 Nét:  http://caitaohoancau.com/20-22-net/

23-33 Néthttp://caitaohoancau.com/23-33-net/

Bộ Thủ:

Mục Bộ thủ bên cạnh việc liệt kê 124 bộ thủ cũng là mục lục để tra từ: Trong bảng tra từ có ghi số trang; bảng liệt kê  Bộ thủ chỉ rõ bộ nào ở trang mấy. Muốn tra một chữ nào đó trước cần xem chữ đó thuộc bộ gì? Bộ ấy mấy nét? Kế tra trong bảng bộ thủ xem bộ ấy trang mấy? Lại phải đến chữ ấy mấy nét? Tìm chữ có số nét đó trong bộ ấy. 

Ví dụ: Tra chữ 通: Chữ ấy thuộc bộ Sước 辶 4 nét; tra trong bảng bộ thủ ta có bộ Sước ở trang 98, và chữ đó 11 nét, tìm chữ có 11 nét trong bộ Sước ớ trang 98 là chữ Thông 通. Tìm chữ Thông trong Quyển Thượng ta se có ý nghĩa của chữ ấy.

Dưới đây là 2 Bảng tra Bộ thủ và Bảng tra chữ:   

Bảng tra Bộ Thủ:

Bộ thủ: http://caitaohoancau.com/bo-thu-1/

Bảng tra từ:

Bảng tra 1 Bộ số 1 đến 36:  http://caitaohoancau.com/bang-tra-chu-1/

Bảng  tra 2: Bộ số 36 đến 54 : http://caitaohoancau.com/bang-tra-chu-2/

Bảng  tra 3 Bộ số 54 đến  64 : http://caitaohoancau.com/bang-tra-chu-3/

Bảng  tra 4 Bộ số 64 đến.86 ..http://caitaohoancau.com/bang-tra-chu-4/

Bảng  tra 5 Bộ số 86 đến.112:  http://caitaohoancau.com/bang-tra-chu-4-2/

Bảng  tra 6: Bộ số 112 đến 140http://caitaohoancau.com/bang-tra-chu-7/

Bảng  tra 7:Bộ số 140 số đến  163 : http://caitaohoancau.com/bang-tra-chu-7-2/

Bảng  tra 8:Bộ số 163 đến 214http://caitaohoancau.com/bang-tra-chu-8/

 


 

 

Gửi phản hồi