Bài viết

LƯỢT TRUY CẬP

  • Đang truy cập: 1
  • Lượt truy cập hôm nay: 1
  • Lượt truy cập hôm qua: 1
  • Tất cả lượt truy cập: 3581

DANH SÁCH NGƯỜI CẦN XÉT RƯỚC HỒN LÊN THƯỢNG GIỚI

I. Em ruột: Nguyễn Văn Vũ tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 hy sinh năm 1969 ở ấp Long thạnh xã Bàn long huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang

II. Bà con bên nội:

Ông nội: Nguyễn Văn Sang ở ấp Long thạnh xã Bàn long huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang

Bà nội: Hồ Thị Lai ở ấp Long thạnh xã Bàn long huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang

1. Bác: Nguyễn Văn Châu ở ấp Long thạnh xã Bàn long huyện Châu thành tỉnh tiên Giang

Bác gái Võ Thị Liên ở ấp Long thạnh xã Bàn long huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang

a)- Anh Nguyễn Văn Chợ ở xã Mỹ Long huyện Cai lậy tỉnh Tiền Giang

Chị dâu Phùng Thị Tốt ở xã Mỹ Long huyện Cai lậy tỉnh Tiền Giang

Cháu: Nguyễn Văn Mới ở xã Mỹ Long huyện Cai lậy tỉnh Tiền Giang

Cháu: Nguyễn Văn Nghiệp ở xã Mỹ Long huyện Cai lậy tỉnh Tiền Giang

b)- Anh Nguyễn Văn Sáu ở ấp Long thạnh xã Bàn long huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang

Chị dâu Võ Thị Năm ở ấp Long thạnh xã Bàn long huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang

Cháu Nguyễn Thị Kim Anh ở Sài gòn

Cháu (con chị Nguyễn Thị Phấn):

Cháu Lê Thị Hồng ở ấp Long thạnh xã Bàn long huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang

c)- Anh Nguyễn Văn Thưởng ở ấp Long thạnh xã Bàn long huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang

2. Bác Nguyễn Văn Huỳnh ở ấp Long thạnh xã Bàn long huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang

Bác gái Trần Thị Đặng ở ấp Long thạnh xã Bàn long huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang

a)- Chị dâu: Nguyễn Thị Ba ở ấp Long thạnh xã Bàn long huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang

Cháu Nguyễn Thị Hương ở ấp Long thạnh xã Bàn long huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang

b)- Anh: Nguyễn Văn Năm ở ấp Long thạnh xã Bàn long huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang

Chị dâu: Cao Thị Mười ở ấp Long thạnh xã Bàn long huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang

c)- Anh rể: Võ Văn Đạt ở Thị xã Gò công tỉnh Tiền Giang

Cháu Võ Minh Hồng ở Thị x4a Gò công tỉnh Tiền Giang

d)- Anh rể: Nguyễn Văn Cẩm ở ấp Bình Tạo xã Trung an Thành phố Mỹ tho tỉnh Tiền Giang.

Cháu Nguyễn Quốc Việt ở ấp Bình Tạo xã Trung an Thành phố Mỹ tho tỉnh Tiền Giang.

Cháu dâu Nguyễn Thị Ngọc Bích ở ấp Bình Tạo xã Trung an Thành phố Mỹ tho tỉnh Tiền Giang.

e)- Anh Nguyễn Văn Bé ở ấp Long thạnh xã Bàn long huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang, sau tạm trú Sài gòn.

3. Bác Nguyễn Văn Cầm ở ấp Long thạnh xã Bàn long huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang

Bác gái Lê Thị Thanh ở ấp Long thạnh xã Bàn long huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang

a)- Anh Nguyễn Văn Hai ở quận 5 Thành phố Sài gòn

b)- Chị Nguyễn Thị Bé ở ấp Long thạnh xã Bàn long huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang

4. Cô Nguyễn Thị Vu ở Vĩnh Thới xã Vĩnh Kim huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang, Thành phố Sài gòn và từ trần ở Hoa kỳ.

Dượng Phạm Văn Hảo ở Vĩnh Thới xã Vĩnh Kim huyện Châu thành tỉnh tiên Giang

Anh rể Nguyễn Văn Thoại người miền bắc, lấy vợ ở ấp Vĩnh Thới xã Vĩnh Kim huyện Châu thành tỉnh tiên Giang 

Cháu: Nguyễn Thu Diệu chết ở Hoa kỳ

5. Cô Nguyễn Thị Kiềm ở Vĩnh Thới xã Vĩnh Kim huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang

Dượng Nguyễn Văn Thể ở xã Tân Phú huyện Cai lậy tỉnh Tiền Giang

a)- Anh Nguyễn Văn Khương ở xã Tân Phú huyện Cai lậy tỉnh Tiền Giang

Chị dâu: Hồ Thị Hồng ở xã Tân Phú huyện Cai lậy tỉnh Tiền Giang

b)- Anh Nguyễn Văn Phước ở ấp Long thành B xã Bàn long huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang

III.- Bà con bên ngoại:

Ông ngoại:

Nguyễn Thiện Ngôn ở ấp Long thành A xã Bàn long huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang

ngoại: Võ Thị Niên ở ấp Long thành A xã Bàn long huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang

1. Cậu Nguyễn Văn Hân (Hữu Hạnh) ở ấp Long thành A xã Bàn long huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang

Mợ Đặng Thị Biếc ở ấp Long thành A xã Bàn long huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang

a)- Anh Nguyễn Văn Đảnh ở xã Bình đức huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang

b)- Anh Nguyễn Văn Thăng ở ấp Long thành A xã Bàn long huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang

c)- Anh Nguyễn Văn Cẩm ở ấp Long thành A xã Bàn long huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang

2. Dì Nguyễn Thị Chỉnh ở xã Đông hòa huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang

Dượng Đoàn Văn Điền ở xã Đông hòa huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang

a)- Chị Đoàn Thị Bé Hai ở thị trấn Bến Tranh huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang

b)- Chị Đoàn Thị Bé Ba ở xã Đông hòa huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang

3. Dì Nguyễn Thị Trinh ở ấp Long thạnh xã Bàn long huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang

Dượng Nguyễn Văn Các ở ấp Long thạnh xã Bàn long huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang

Em Nguyễn Thị Kim Em ở ấp Long thạnh xã Bàn long huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang

4. Cậu Nguyễn Văn Nguơn ở ấp Long thành A xã Bàn long huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang sau ở Chợ Thiếc Sài gòn

Mợ Đặng Thị Kim Oanh ở ấp Long thành A xã Bàn long huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang, sau ở Chợ Thiếc Sài gòn.

a)- Em Nguyễn Văn Nam ở Sài Gòn

b)- Em Nguyễn Vương Đông ở Sài Gòn

IV.- Bà con họ bên ông nội:

1. Bàc Nguyễn Văn Báu ở ấp Long thành A xã Bàn long huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang

Bác gái Lê Thị Tâm ở ấp Long thành A xã Bàn long huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang

Anh Nguyễn Văn Sáu ở ấp Long thành A xã Bàn long huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang

Chị dâu Trần Thị Ba ở ấp Long thành A xã Bàn long huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang

Anh Nguyễn Văn Hai ở Sài Gòn

Chị dâu Nguyễn Thị Nga ở ấp Long thạnh xã Bàn long huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang 

2. Bàc Nguyễn Văn Quới ở ấp Long thạnh xã Bàn long huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang

Bác gái Nguyễn Thị Vận ở ấp Long thạnh xã Bàn long huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang

Anh Nguyễn Văn Quyền ở xã Mỹ long huyện Cai lậy tỉnh Tiền Giang

Chị dâu Lê Thị Chỉ ở xã Mỹ long huyện Cai lậy tỉnh Tiền Giang

Anh Nguyễn Văn Hơn xã Bàn long huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang 

Chị dâu Cao Thị Minh xã Bàn long huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang 

3. Bàc Nguyễn Văn Bền ở ấp Long thạnh xã Bàn long huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang

Bác gái Bùi Thị Trận ở ấp Long thạnh xã Bàn long huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang

4. Bàc Nguyễn Văn Mai (10 Giai) ở ấp Long thạnh xã Bàn long huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang

Anh Nguyễn Văn Nhung ở ấp Long thạnh xã Bàn long huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang

Anh Nguyễn Văn Quýt ở ấp Long thạnh xã Bàn long huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang

Anh Nguyễn Văn Tào ở ấp Long thạnh xã Bàn long huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang

5. Cô Nguyễn Thị Thị  xã Bình Trưng huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang

Dượng Hồ Văn Quờn  xã Bình Trưng huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang

Anh Hồ Văn Sáng  xã Bình Trưng huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang

Chị dâu Nguyễn Thị Trâm  xã Bình Trưng huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang

Cháu Hồ Văn Quang  xã Bình Trưng huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang

Cháu …. (em của Hồ Văn Quang)  xã Bình Trưng huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang, hy sinh ở xã Thới sơn huyện châu thànhTiền Giang.

5. Bàc Nguyễn Văn Bằng ở ấp Long thạnh xã Bàn long huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang

6. Bàc Nguyễn Văn Ký ở ấp Long thạnh xã Bàn long huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang

Bác gái Cao Thị Khỏe ở ấp Long thạnh xã Bàn long huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang

a)- Chị Nguyễn Thị Huề ở xã Long tiên huyện Cai lậy tỉnh Tiền Giang

Anh rể Nguyễn Văn Cần ở xã Long tiên huyện Cai lậy tỉnh Tiền Giang

Cháu Nguyễn Thị Sự ở xã Long trung huyện Cai lậy tỉnh Tiền Giang

b)- Chị Nguyễn Thị Ba ở ấp Long Hòa A xã Bàn long huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang

Anh rể Nguyễn Văn Quới ở ấp Long Hòa A xã Bàn long huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang

Cháu Nguyễn Thị Hoa xã Bình Trưng huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang

c)- Chị Nguyễn Thị Như ở xã Phú phong huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang

Anh rể Nguyễn Hữu Văn ở xã Phú phong huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang

d)- Anh Nguyễn Văn Trị ở Sài Gòn

e)- Chị dâu Nguyễn Thị Niễn ở ấp Long thạnh xã Bàn long huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang 

f)- Anh rể Lê Văn Đựng xã Đông Hòa huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang   

g)- Anh Nguyễn Quốc Hương ở ấp Long thạnh xã Bàn long huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang    

7. Bàc Nguyễn Văn Hy ở xã Bình Trưng huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang

8. Cô Nguyễn Thị Nhân ở xã Long tiên huyện Cai lậy tỉnh Tiền Giang

Cô Nguyễn Thị Nhân ở xã Long tiên huyện Cai lậy tỉnh Tiền Giang

Dượng:……

Chị Nguyễn Thị Nhuận ở xã Long tiên huyện Cai lậy tỉnh Tiền Giang

Anh rể: Đoàn Văn Gòn ở xã Long tiên huyện Cai lậy tỉnh Tiền Giang

V.- Bà con họ bên ông ngoại:

Cậu Nguyễn Thiện Ngữ ở ấp Long thành A xã Bàn long huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang 

Mợ Trương Thị Trọn ở ấp Long thành A xã Bàn long huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang 

1. Anh Nguyễn Văn Trường ở ấp Long thành A xã Bàn long huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang  

Cháu Nguyễn Thị Trâm ở ấp Long thành A xã Bàn long huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang

 2. Chị Nguyễn Thị Miêng ở xã Bình Trưng huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang

Anh rể ở xã Bình Trưng huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang

3. Anh rể ….. Tân ở Sài gòn

4. Anh rể Tám Ngô ở Đà lạt

5. Anh Nguyễn Văn Nhuận ở phường 5 Tành phố Mỹ tho tỉnh Tiền Giang

Cháu Nguyễn Thanh Phẩm ở phường 5 Thành phố Mỹ tho tỉnh Tiền Giang

Cháu Nguyễn Thanh Danh ở phường 5 Thành phố Mỹ tho tỉnh Tiền Giang

6. Anh rể Tư Xê ở xả Song Thuận huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang.

7. Anh rể … Nên ở phường 5 Thành phố Mỹ tho tỉnh Tiền Giang

VI.- Bà con họ bên bà ngoại:

Ông Võ Văn Thiều ở ấp Long Thới xã Long hưng huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang.

Bà :  Phan Thị Cang ở ấp Long Thới xã Long hưng huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang.

1. Cậu Võ Văn Thạch ở ấp Long Thới xã Long hưng huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang.

Mợ Nguyễn Thị Hữu ở ấp Long Thới xã Long hưng huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang.

Em Võ Thị Khương ở xã Thạnh phú huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang.

Em rề Nguyển Văn Vinh ở xã Thạnh phú huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang.

Em Võ Thị Nhung ở xã Tam hiệp huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang.

2. Dì Nguyễn Thị Trĩ ở ấp Long Thới xã Long hưng huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang.

3. Cậu Võ Văn Lũy ở ấp Long Thới xã Long hưng huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang.

Mợ ….. ở Sài gòn

4. Cậu Võ Văn Thường ở ấp Long Thới xã Long hưng huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang.

Mợ ….. ở Sài gòn 

Em: Võ Văn Huấn ở ấp Long Thới xã Long hưng huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang.

Em: Võ Văn Năng ở Phường 5 Thành phố Mỹ tho tỉnh Tiền Giang.

Em Võ Thị Bé Năm  ấp Long Thới xã Long hưng huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang.

Em: Võ Văn Nhựt ở ấp Long Thới xã Long hưng huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang.

5. Dì Võ Thị Đương ở ấp Long Thới xã Long hưng huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang.

Cháu: Nguyễn Thị Bé Hai ở ấp Long Thới xã Long hưng huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang.

6. Cậu Võ Văn Đởm ở ấp Long Thới xã Long hưng huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang.

Mợ trước………… ở ấp Long Thới xã Long hưng huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang.

Em: Võ Thị Lài ở phường 4 Thành phố Mỹ tho tỉnh Tiền Giang.

7. Cậu Võ Văn Huợt ở ấp Long Thới xã Long hưng huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang.

Mợ ………… ở ấp Long Thới xã Long hưng huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang.

Mợ trước………… ở ấp Long Thới xã Long hưng huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang.

VII.- Bà con bên vợ:

Cha Phạm Văn Giám tuổi Mậu Thân ở ấp An Vĩnh, xã Đa Phước Hội huyện, Mỏ cày nam tỉnh Bến tre, mất năm 1968

Mẹ Nguyễn Thị Ba tuổi Quý Sửu ở ấp An Vĩnh, xã Đa Phước Hội huyện, Mỏ cày nam tỉnh Bến tre, mất năm 2011

1. Chị Ba Phạm Thị Sấu tuổi Đinh Sửu 1937 ở ấp An Vĩnh, xã Đa Phước Hội huyện, Mỏ cày nam tỉnh Bến tre,

Anh rể Nguyễn Văn Phán tuổi Nhâm Thân 1932 ở ấp An Vĩnh, xã Đa Phước Hội huyện, Mỏ cày nam tỉnh Bến tre,

2. Chị Phạm Thị Lắng  Kỷ Mẹo 1939 ở ấp An Vĩnh, xã Đa Phước Hội huyện, Mỏ cày nam tỉnh Bến tre.

3. Anh Phan văn Chiến tuổi Ất Dậu 1945 ở ấp An Vĩnh, xã Đa Phước Hội huyện, Mỏ cày nam tỉnh Bến tre mất năm 1972.

4. Anh Phạm Văn Đấu tuổi Đinh Hợi 1947 ở ấp An Vĩnh, xã Đa Phước Hội huyện, Mỏ cày nam tỉnh Bến tre mất năm 1971.

5. Chị Phạm Thị Oanh tuổi Kỷ Sửu ở ấp An Vĩnh, xã Đa Phước Hội huyện, Mỏ cày nam tỉnh Bến tre, mất năm 1968

 

VIII.- Quen thân trong kháng chiến:

1. Mẹ Hai ở ấp Phú Thuận xã Phú phong huyện Châu thanh Tiên Giang

Chị Ba Kiêu ở ấp Long thành A xã Bàn long huyện Châu thành tỉnh Tiền Giang

2. Mẹ Tư ở ấp Phú Thuận xã Phú phong huyện Châu thanh Tiên Giang

Bác Sáu Hựu ở cầu kinh năng xã Long định huyện Châu thành Tiền giang

3. Cô Sáu Khéo ở ấp 3 xã Trung an (tên cũ) nay là phường 9 Thành phố Mỹ Tho Tiền Giang

4. Anh bạn Lê Văn Thoại tuổi Canh Thìn ở xã Hưng Thạnh huyện Tân Phước tỉnh Tiền Giang

Vợ:………. tuổi Ất Dậu ở xã Hưng Thạnh huyện Tân Phước tỉnh Tiền Giang

5. Chị Nguyễn Thị Cẩn ở xã Ấp Bình phong xã Tân Mỹ Chánh Thành phố Mỹ Tho Tiền Giang

Chồng ………………………. ở xã Ấp Bình phong xã Tân Mỹ Chánh Thành phố Mỹ Tho Tiền Giang 

6. Bạn Nguyễn Văn Nô ở xã Ấp Bình phong xã Tân Mỹ Chánh Thành phố Mỹ Tho Tiền Giang

7. Em bạn Nguyễn Văn Mực ở xã Ấp Bình phong xã Tân Mỹ Chánh Thành phố Mỹ Tho Tiền Giang

8. Bạn Nguyễn Văn Xệp  Thành phố Mỹ Tho Tiền Giang

IX.- Bạn chiến đấu:

1. Nguyễn Văn Lóng đại đội trưởng đại đội 3 Thành đội Mỹ tho

2. Nguyễn Văn Ngảnh chiến sĩ đại đội 1 Thành đội Mỹ Tho

3. …. Văn Chiến chiến sĩ đại đội 1 Thành đội Mỹ Tho

4. Nguyễn Văn Trực ở ấp 3 xã Trung an (tên cũ) nay là phường 9 Thành phố Mỹ Tho Tiền Giang

5. Nguyễn Văn Gia (Hai Gia) ở ấp 3 xã Trung an (tên cũ) nay là phường 9 Thành phố Mỹ Tho Tiền Giang

6. Nguyễn Văn Bửu (Sáu Bửu) ở ấp 3 xã Trung an (tên cũ) nay là phường 9 Thành phố Mỹ Tho Tiền Giang

7. Nguyễn Thị Bé Tám ở ấp 3 xã Trung an (tên cũ) nay là phường 9 Thành phố Mỹ Tho Tiền Giang

X.- Thân thiết trong quan hệ cuộc sống và làm ăn:

1. Dì Sáu Nguyễn Thị Khoảng tuổi Nhâm Thân ở ấp Bảo Định xã Xuân định nay là xã Xuân Hòa huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai.

2. Ông, Bà Thầy Năm (lương y) ở phường 7 thành phố Mỹ tho tỉnh Tiền giang.

3. Anh (lương y) Trương Văn Lộc ở ấp Phú Ninh xã Phú phong huyện Châu thanh Tiên Giang

Gửi phản hồi