Bài viết

LƯỢT TRUY CẬP

  • Đang truy cập: 2
  • Lượt truy cập hôm nay: 42
  • Lượt truy cập hôm qua: 81
  • Tất cả lượt truy cập: 1725

HỌA THƠ CỤ NGUYỄN CÔNG TRỨ

Nguyên tác:

     ĐI THI TỰ VỊNH
Đi không há lẽ trỡ về không
Cái nợ cầm thư phải trả xong
Rắp mượn điền viên vui tuế nguyệt
Dở đem thân thế hẹn tang bồng
Đã mang tiếng ở trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông
Trong cuộc trần ai ai dễ biết?
Rồi ra mới biết mặt anh hùng.

Họa y vận chuyển đề:
     VỊNH THIÊN CƠ
Chưa hanh xuất võng, phải ngồi không
Cơ khó lòng thành chỉn có xong
Trên bứt muốn che vầng nhật nguyệt
Dưới truy hòng nhụt chí tang bồng
Đã mang mệnh phúc nơi Trời đất
Nguyện hiến mưu thần cho núi sông
Trong cuộc trần ai ai dễ biết*
Lúc nên hẵn rõ mặt anh hùng.

Gửi phản hồi