Bài viết

LƯỢT TRUY CẬP

  • Đang truy cập: 1
  • Lượt truy cập hôm nay: 42
  • Lượt truy cập hôm qua: 81
  • Tất cả lượt truy cập: 1725

HỌA THƠ CỤ NGUYỄN DU


    QUỶ MÔN QUAN
Nguyên tác:
Liên phong cao sáp nhập thanh vân
Nam bắc quan đầu tựu thử phân
Như thử hữu danh sinh tử địa
Khả liên vô số khứ lai nhân
Tắc đồ tùng mãng tàng xà hổ
Bố dã yên lam tụ quỷ thần
Chung cổ hàn phong xuy bạch cốt
Kỳ công hà thủ hán tương quân?

      Họa y vận y đề:
Thướng sơn liên tưởng đắc thanh vân
Ải quỷ tương xung sự bất phân
Cổ tích ngoại bang kinh tử địa
Kim thời nội cảnh bĩ sinh nhân
Tắc đồ tẫn tắc tàng xà hổ
Hiểm động du minh tụ quỷ thần
Chung cuộc môn đồ xuy bạch cốt
Cương duy Tư Mã hà công quân?

Gửi phản hồi