Bài viết

LƯỢT TRUY CẬP

  • Đang truy cập: 1
  • Lượt truy cập hôm nay: 1
  • Lượt truy cập hôm qua: 1
  • Tất cả lượt truy cập: 3581

Thần chú theo cùng nắng gió

Thần chú theo cùng nắng gió:

Như Lai Thần chú

Kim cang Thần chú

Ngũ bộ Thần chú*

Đại bi Thần chú

Thần Chú Bất Động Minh Vương**

————

*Ngũ bộ Thần chú:

Om lam

Om xỉ lâm

Om ma ni pad mê hùm

Om chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha – Bộ lâm

Om ma ha tất đát đa bát đát ra

**Thần Chú Bất Động Minh Vương:

Thần Chú bằng tiếng Phạn:

Namo Samanto Vajra Nai Ham

hoặc

Namaḥ Samantavajrānāṃ Caṇḍa-Mahāroṣaṇa-Sphoṭaya Hūṃ Traṭ Hāṃ Māṃ

Phiên Âm Việt:

Nam Ma, Sam Man Tà Va Troa Nằm, Tran Đà, Ma Ha Rồ Xan Nà, Xờ Pô Thai Già, Hum, Trat, Hăm, Mâm

Gửi phản hồi