Bài viết

LƯỢT TRUY CẬP

  • Đang truy cập: 1
  • Lượt truy cập hôm nay: 1
  • Lượt truy cập hôm qua: 1
  • Tất cả lượt truy cập: 3576

TỨ ĐỨC CẬP NGŨ THƯỜNG

Nữ nhi tứ đức tạc tâm trung
Quang diệu gia môn phước tổ tông
Công xảo sự nghi giai thế luyện
Dung hài bản thái do Thiên công
Ngôn phong chính đính nội an thuận
Hạnh kiểm đoan trang ngoại kính tòng
Cập giá ngũ thường vi tối trọng
Nghĩa, nhân, lễ, trí, tín nam đồng.

四 德 及 五 常
女 兒 四 德 鑿 心 衷
光 曜 家 門 福 祖 宗
工 巧 事 宜 下 世 練
容 諧 本 泰 上 天 工
言 風 正 訂 内 安 順
行 檢 端 莊 外 敬 從
及 這 五 常 爲 最 重
義 仁 禮 智 信 男 同

Dịch thơ: 

TỨ ĐỨC VỚI NGŨ THƯỜNG
Nữ nhi tứ đức khá ghi lòng
Rạng rỡ gia môn phước tổ tông
Công khéo việc làm do khổ luyện
Dung hài nhan sắc gốc thiên công
Ngôn phong chính chắn trong vui thuận
Hạnh kiểm đoan trang ngoài nễ tòng
Cập đó ngũ thường là tối trọng
Nghĩa, nhân, lễ, trí, tín nam cùng.

Gửi phản hồi