Bài viết

LƯỢT TRUY CẬP

  • Đang truy cập: 2
  • Lượt truy cập hôm nay: 77
  • Lượt truy cập hôm qua: 136
  • Tất cả lượt truy cập: 2362

Ngôn ngữ

  • THỐNG NHỨT NGÔN NGỮ

    Một trong những vấn đề quan trọng của việc hội nhập nhất thể hóa toàn cầu là phải thống nhất về ngôn ngữ. Trước đây một người Ba-lan đã có sáng kiến tạo ra “Quốc tế ngữ” với hoài vọng hòa đồng các dân tộc trên hành tinh lại. Sáng kiến ấy có cái hay