Bài viết

LƯỢT TRUY CẬP

 • Đang truy cập: 3
 • Lượt truy cập hôm nay: 68
 • Lượt truy cập hôm qua: 97
 • Tất cả lượt truy cập: 1978

Ngôn ngữ

 • Việt Hán Tự

  VH-A:  http://caitaohoancau.com/vh-a/ VH-B: http://caitaohoancau.com/vh-b/ VH-C: http://caitaohoancau.com/vh-c/ VH-CH: http://caitaohoancau.com/vh-ch/ VH-D: http://caitaohoancau.com/vh-d/ VH-Đ: http://caitaohoancau.com/vh-d-2/ VH-E: http://caitaohoancau.com/vh-e/ VH-G: http://caitaohoancau.com/vh-g/ VH-H: http://caitaohoancau.com/vh-h/ VH-IY: http://caitaohoancau.com/vh-iy/ VH-K: http://caitaohoancau.com/vh-kh/ VH-KH: http://caitaohoancau.com/vh-l/ VH-L: http://caitaohoancau.com/vh-l-2/ VH-M: http://caitaohoancau.com/vh-m/ VH-N: http://caitaohoancau.com/vh-n/ VH-NG: http://caitaohoancau.com/vh-ng/ VH-NH: http://caitaohoancau.com/vh-nh/ VH-O: http://caitaohoancau.com/vh-o/ VH-PH: http://caitaohoancau.com/vh-ph/ VH-QU: http://caitaohoancau.com/vh-qu/ VH-R: http://caitaohoancau.com/vh-r/ VH-S: http://caitaohoancau.com/vh-s/ VH-SX: http://caitaohoancau.com/vh-sx/ VH-T: http://caitaohoancau.com/vh-t/ VH-TH: http://caitaohoancau.com/vh-th/ VH-TR: http://caitaohoancau.com/vh-tr/ VH-U: http://caitaohoancau.com/vh-u/ VH-V: http://caitaohoancau.com/vh-v/

 • Hán Văn

  Tự bạch http://caitaohoancau.com/tu-bach-2/ Quyển thượng: A; http://caitaohoancau.com/a-3/ B: http://caitaohoancau.com/b-2/ C: http://caitaohoancau.com/c/ CH:: http://caitaohoancau.com/ch/ D:: http://caitaohoancau.com/d-4/ D2:  http://caitaohoancau.com/d2/ G::  http://caitaohoancau.com/e-g/ H:  http://caitaohoancau.com/h-2/ IY:: http://caitaohoancau.com/i-y-2/ K:: http://caitaohoancau.com/k-2/ KH : http://caitaohoancau.com/kh-2/ L::  http://caitaohoancau.com/l-2/ M:  http://caitaohoancau.com/m-2/ N: http://caitaohoancau.com/n-2/ NG: http://caitaohoancau.com/ng-2/ NH: http://caitaohoancau.com/nh-3/ O: http://caitaohoancau.com/o/ PH: http://caitaohoancau.com/ph-2/ QU: http://caitaohoancau.com/qu-2/ RS: http://caitaohoancau.com/rs-2/ SX: http://caitaohoancau.com/rx-2/ T: http://caitaohoancau.com/t-2/ TH: http://caitaohoancau.com/th-2/ TR: http://caitaohoancau.com/tr-2/ U: http://caitaohoancau.com/u-2/ V: http://caitaohoancau.com/v-2/ Quyển hạ: 1-3 Nét: http://caitaohoancau.com/1-3-net-2/ 4 Nét:  http://caitaohoancau.com/4-net-2/ 5 Nét: http://caitaohoancau.com/5-net-3/ 6 Nét: http://caitaohoancau.com/6-net-2/ 7 Nét:  http://caitaohoancau.com/7-net-2/ 8 Nét:  http://caitaohoancau.com/8-net-2/ 9 Nét:  http://caitaohoancau.com/9-net-2/ 10 Nét:  http://caitaohoancau.com/10-net-2/ 11 Nét:  http://caitaohoancau.com/11-net-2/ 12 Nét:

 • THỐNG NHỨT NGÔN NGỮ

  Một trong những vấn đề quan trọng của việc hội nhập nhất thể hóa toàn cầu là phải thống nhất về ngôn ngữ. Trước đây một người Ba-lan đã có sáng kiến tạo ra “Quốc tế ngữ” với hoài vọng hòa đồng các dân tộc trên hành tinh lại. Sáng kiến ấy có cái hay